Routeros VRRP MAC
(必填)绑定桥:   <-= bridge1
VRRP 协议: (IPV6 需要安装IPV6软件包) IPV4 IP段-> (前三段即可如192.169.99,默认掩码24,留空随机)
VRID 范围: 起->(默认1) 始->(默认253,最高253) 数量->(默认30)(指定了起始值后指定数量则在范围内随机如数据允许)
VRID name:     (V4 模式下IP也适用此选项,跟随vrid选项用于有计划指定范围的使用一般请不要选用此项)
尾数模式: (默认跟随VRRP尾数)
伪MAC参数: : :(指定前三段,任意段留空则该段随机)
生成结果:
        
说明
  默认过滤,空格、换行、tab、回车
同桥上不要同时使用V4和V6
超过100行数据建议生成文件载入(超过100默认自动下载模式)
http://www.radiusd.com
http://www.ros.sh
routeros VRRP mac,制作:阿湘,页面程序版本:20211103